Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

SKUMLIM FOAMTACK 750 PRO
Art.nr 007312415 Lev.art.nr 997013

Relekta
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
ST
Produktinformation
FOAMTACK skumlim har utmärkt vidhäftning på de flesta material och används istället för murbruk och betong för limning och konstruktion av lättväggar av icke-bärande väggar, rabatter, terrasseringar, stödmurar, stentrappor etc. Det används också för limning av gips och isoleringsskivor på vägg och tak, eller elrör och anslutningsdosor som är försänkta i väggen. FOAMTACK är väl lämpad för att fylla små hålrum, till exempel runt dörrar och fönster. FOAMTACK är inte avsedd för bärande konstruktioner.

Polyuretanlim för snabb och effektiv limning av murblock och gips-, polystyren och panelskivor, kan även användas på byggmaterial som tegelsten, natursten, trälister etc. En burk FOAMTACK förenklar monteringsarbetet då den ersätter upp till 25 kg torrbetong. Den är ett självklart förstahandsval när arbetstid, härdningstid, hållbarhet och isoleringsförmåga är viktiga faktorer. Extremt låg efterexpansion ger en exakt fyllning av hålrum runt elrör och anslutningsdosor, samt även dörrar och fönster, medan frånvaro av tryck säkerställer att dörrar och fönsterramar inte skadas under härdning. Den har hög motståndskraft mot kemikalier, vatten och röta samt är temperaturbeständig från -65 °C till +130 °C (kortvarig). Hög isoleringsförmåga bryter både köldbryggor och ljud (upp till 60 dB).

Utmärkande egenskaper
- Enklare och snabbare montering av sten, murblock, trä, gips- och isoleringsskivor etc.
- Ersätter upp till 25 kg torrbetong
- Låg efterexpansion ger exakt fyllning av hålrum
- Hög isoleringsförmåga, både temperatur och ljud
- Kan belastas efter 60 minuter
- Härdat skum kan övermålas och slipas
Beteckning T670009
Innehåll (ml) 750
Temperaturbeständighet (°C) -65 till +130 (kortvarig)
Typ Skumlim
Miljö

Farosymboler

  • Brandfarlig
  • Skadlig
  • Allvarlig hälsofara

Signalord

Fara

Faroangivelser

H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning
H302 Skadligt vid förtäring.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna
H351 Misstänks kunna orsaka cancer .
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.
P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P410 + P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C / 122 °F.
P501 Innehållet / behållaren lämnas till godkjent avfallsmottak.